ZAPOZNAJ SIĘ PRZED ZAKUPAMI Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Dane osobowe użytkowników Portalu Internetowego, są zbierane i przetwarzane przez Nas w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych z Portalem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Portal Internetowy oraz Użytkowników dokonujących rejestracji, są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych zawiera Klauzula informacyjna.  Dane osobowe użytkowników Portalu Internetowego nie są w żadnym przypadku sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

 

Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Jako Administrator Danych Osobowych zebranych poprzez Portal, możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 28 RODO. Przetwarzając dane osobowe zwracamy szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Portalu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): ochronadanych@grywan.com wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Portalu występującego z takim żądaniem.
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Grywan z siedzibą w Ostrowsku, ul. Pienińska 25, NIP 735-220-01-09, REGON 492946865

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym www.grywan.com – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością jego realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez  Nas w ramach zawieranych z Państwem umów.
• finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
• obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Grywan, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
• prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy Grywan przez okres 3 lat od zakończenia umowy;
• w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu  Grywan, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu.
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, providerzy płatności on-line.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w siedzibie firmy Grywan lub wysyłając maila na adres: ochronadanych@grywan.com . Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).